De Rottige Meente

Tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger ligt natuurgebied de Rottige Meente. Samen met het naast gelegen natuurreservaat het Brandemeer is dit gebied een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur in Zuid-Friesland.

De Rottige Meente en de Brandemeer zijn ontstaan door turfwinning in de 19e en 20e eeuw. Het winnen van turf was meestal handwerk. Er ontstonden petgaten, dit zijn lange strakke waterpartijen. Op de ribben, smalle randen tussen petgaten, werd het veen te drogen gelegd. Het huidige reservaat heeft hieraan zijn typische vorm te danken. Door de combinatie van water en droge plekken kent de Rottige Meente vele bijzonder leefgebiedjes. Zo zijn hier bloemrijke graslandjes, trilvenen en veenmosrietlanden. Het is een geschikt gebied voor de otter.

Het is een open water gebied met rietlanden, hooilanden en moerasbos. De Rottige Meente is het leefgebied van de grote vuurvlinder, bruine kiekendief, roerdomp, purperreiger en aalscholver. Verder leven er verschillende soorten ganzen en eenden, wulpen, ijsvogels, ringslangen en vossen. In de nazomer en vroeg herfst is er kans om een enkele visarend te zien. Er komen bijzondere planten voor zoals zonnedauw en blaasjeskruid. In het Brandemeer ligt een weidevogelgebied waar onder ander de grutto, kievit en wulp leven.

De naam 'de Rottige Meente' heeft te maken met de kwaliteit van de grond voor agrarisch gebruik. ‘Meenthe’ wil zegen dat de graslanden destijds gemeenschappelijk gebruikt werden. Voor meer informatie: zie de website van Staatsbosbeheer.